Menu

Privacyreglement

Uw privacy

Van welke diensten van Professionals u ook gebruik maakt, in bijna alle gevallen zullen wij een aantal persoonlijke gegevens van u noteren. Deze gegevens hebben wij nodig voor een goede dienstverlening. Onze medewerkers werken volgens de regels van het privacyreglement. Hieronder zetten we de belangrijkste zaken uit het reglement voor u op een rijtje.

Wij vragen uw toestemming

U heeft het recht om te weten welke gegevens van u worden genoteerd en waarom. Gegevens mogen worden vastgelegd nadat u hiervoor toestemming heeft verleend. Bovendien worden alleen die gegevens vastgelegd, die voor de verleende dienst nodig zijn. Soms kan het voor de dienstverlening van belang zijn dat een medewerker van Professionals met iemand anders (uw huisarts bijvoorbeeld) overlegt of informatie uitwisselt. Ook dat mag de medewerker echter alleen doen, als u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Zwijgplicht

De medewerker van Professionals noteert een aantal gegevens over u en over de gesprekken die hij of zij met u voert en bewaart deze in een dossier. De medewerker aan wie u de informatie hebt gegeven, is tot strikte geheimhouding verplicht (de zogenaamde ‘zwijgplicht’). Binnen Professionals mogen slechts diegenen uw gegevens inzien voor wie dat vanwege hun functie nodig is.

Uw recht op inzage

U mag te allen tijde vragen uw dossier in te zien. Als u vindt dat daar foutieve gegevens of teveel gegevens in vermeld staan, hebt u het recht te vragen om deze te laten veranderen.

Bewaren

Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig opgeborgen. De gegevens worden volgens de wettelijk vereiste termijn bewaard en daarna vernietigd.

Bezwaren

Het kan zijn dat u vindt dat wij de afgesproken regels niet nakomen. U kunt daartegen dan bezwaar aantekenen. Hoe u dat moet doen, is vastgelegd in ons privacyreglement.