Menu

Organisatie

De cliënt staat centraal

Met een vraaggerichte aanpak is onze zorg op de normen, waarden en gewoontes van de cliënt afgestemd. Aan de hand van onderstaande 10 punten, garandeert Professionals dat invulling wordt gegeven aan de individuele wens van de cliënt binnen de zorgverlening.

1. Aandacht voor persoonlijke situatie
Wij gaan hierbij uit van wat de cliënt kan en niet wat de beperkingen zijn. De kwaliteit van leven staat voorop.

2. Aandacht voor diversiteit van onze cliënten
Onze cliënten verschillen in culturele achtergrond, leefstijl, leeftijd en vitaliteit. Dat zorgt voor verschillende wensen en behoeften. Hierop wordt onze zorg en dienstverlening afgestemd. Wij bieden maatwerk.

3. De wens van de cliënt is uitgangspunt voor ons beleid
Iedereen moet kunnen leven op de manier die hij of zij zelf verkiest! Dat is ons uitgangspunt en we passen ons handelen in onze dienst- en zorgverlening daar zo goed mogelijk op aan.

4.Het vergroten of in stand houden van zelf-samenredzaamheid en welbevinden is ons gezamenlijke doel.
Samenwerken met mantelzorgers, vrijwilligers en verwijzers.

5. Wijkgericht werken
Inzetten van vakbekwame professionals in het wijkteam en omslag van individualistisch werken naar team werken. En zo dicht mogelijk bij de cliënt.

6. Eigen regie en vraaggericht werken:
De zorg te richten op het behoud van eigenheid, waardigheid en kwaliteit van leven. De zorg aanpassen op de manier hoe de cliënt het wenst.

7. Cliënten worden zorgvuldig geïnformeerd
Informatievoorziening over betaalbaarheid, diensten en service.

8. Vaste zorgverleners
Zorg wordt verleend door een beperkt aantal medewerkers passend bij het aantal zorgmomenten en op het gewenste tijdstip.

9. Vakbekwame en opgeleide medewerkers
Zorg wordt uitsluitend verleend door daarvoor opgeleide, daartoe bekwame en deskundige medewerkers.

10. Actief betrekken van mantelzorgers/vrijwilligers
Het actief betrekken van mantelzorgers en vrijwilligers passend in de specifieke en persoonlijke situatie.